Formularz reklamacyjny

 

..................., dnia ............. 20.... r.

 

Adresat:

N-Adventures Sp. z o.o.

Ul. Dekerta 19/9

87-100 Toruń

NIP 956 23 20 737

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

DANE KLIENTA:

Imię i Nazwisko: ...........................................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................................................

E-mail: ..........................................................................................................................................

Tel.: ..............................................................................................................................................

Nr rachunku bankowego: ..........................................................................................................

 

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Data nabycia produktu: ...............................................................................................................

Nazwa produktu: ..........................................................................................................................

Nr faktury: ....................................................................................................................................

Ogólna wartość produktu: .............................. zł

 

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Kiedy wady zostały stwierdzone ..................................................................................................

 

 

 

 

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy.

 

 

…………………………………………………..

Podpis

ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów:

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Data otrzymania reklamacji .....................................

Osoba rozpatrująca reklamację .....................................

Data rozpatrzenia reklamacji .....................................

Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................