Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

N-Adventures Sp. z o.o.

Ul. Dekerta 19/9

87-100 Toruń

NIP 956 23 20 737

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

1) .............. – cena: ..............,

2) .............. – cena: ................

Numer zamówienia: .....................................................................................................................

Data zawarcia umowy: .................................................................................................................

Imię i nazwisko konsumenta:.......................................................................................................

Adres konsumenta:.......................................................................................................................

Zwrotu pieniędzy proszę dokonać na następujący rachunek bankowy:  ....................................

 

 

 

Data .............................................................

……………………………………………….

Podpis